Przeglądy techniczne

OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

PRZEGLĄD ROCZNY

Przeprowadzenie okresowej kontroli konstrukcyjnej:

• badanie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu są to np. wszystkie elementy zewnętrzne budynku i instalacji, schody, klatki schodowe, itd.,

• badanie warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa) – stan elewacji, elementów ścian zewnętrznych takich jak: attyki, filary, gzymsy, balustrady, loggie i balkony,

• sprawdzenie stanu urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynków,

• badanie stanu dachu i obróbek blacharskich np. sprawdzenie stanu pokrycia dachu, badanie stanu obróbek przy przejściu urządzeń technicznych przez połać dachu, sprawdzenie stanu rynhaków, rzygaczy, itd.

• sprawdzenie stanu konstrukcji, np. badanie ugięcia stropu, sprawdzenie rys i ocena zagrożenia dla konstrukcji budynku itd.

• przegląd wszystkich pomieszczeń obiektu w zakresie konstrukcyjnym.

Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska:

• badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy, itd.

• badanie stanu technicznego urządzeń służących gromadzeniu i utylizacji ścieków np. szamba,

• badanie elementów odwodnienia budynku, np. ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej,

• oględziny przejść przyłączy przez ściany budynku np. przyłącza wod. – kan., itd.

• oględziny innych urządzeń służących ochronie środowiska jak: przepompownie ścieków, separatory ścieków, łapacze tłuszczów, itd.

Przeprowadzenie okresowej kontroli instalacji gazowych w obiektach budowlanych:

• ustalenie stanu technicznego instalacji gazowej,

• oględziny pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie pod względem bezpieczeństwa użytkowania i wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

• oględziny przejść przyłączy przez ściany budynku np. przyłącze gazowe, stacje redukcyjne, itd.

• badanie innych urządzeń służących do przesyłania lub magazynowania paliw gazowych.

Przeprowadzenie corocznej okresowej kontroli przewodów wentylacyjnych i kominowych:

• badanie przewodów kominowych (wentylacja grawitacyjna),

• ustalenie stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych),

• oględziny innych typów wentylacji.

 

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI

Przegląd ten obejmuje swym zakresem powyższe elementy przeglądu rocznego z rozszerzeniem o:

• sprawdzenie stanu technicznego obiektu budowlanego,

• sprawdzenie estetyki obiektu budowlanego i otoczenia,

• przegląd elektryczny,

Przeprowadzenie okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych:

• badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń,

• ustalenie stanu technicznego osprzętu,

• oględziny zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,

• badanie oporności izolacji przewodów,

• badanie uziemień instalacji i aparatów.